Recent Updates

WYSIWYG default value

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIES

Provozovatelem a zároveň správcem internetových stránek www.karavanyulabe.cz  (dále jen „www stránky“) je Family Fishing s.r.o, IČ: 14168294.

Tomáš Kostka dbá na ochranu osobních údajů návštěvníků www stránek a respektuje jejich soukromí. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies (dále jen „prohlášení“) informuje návštěvníky www stránek, zákazníky, objednatele, kontaktní osoby, smluvní partnery, zájemce o zaměstnání a další veřejnost, kteří si zobrazí www stránky,  o zpracování osobních údajů, zejména o kategoriích, rozsahu a účelu zpracování, zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány.

Poskytnutím osobních údajů akceptuje návštěvník toto prohlášení a bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely.

Prohlášení není platné pro jiné www stránky, obchodní partnery ani pro třetí strany i v případě, že jsou stránky partnerů propojeny s www.karavanyulabe.cz. Tímto je vyloučena odpovědnost nebo záruka na zásady nebo zpracování osobních údajů jinými www stránkami, obchodními partnery nebo třetími stranami.

Před poskytnutím osobních údajů důrazně doporučujeme prostudovat zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

 

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikaci nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa apod.

 

Shromažďování osobních údajů a využívání osobních údajů

Tomáš Kostka shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou návštěvníkem www stránek dobrovolně poskytnuty.

Shromážděné osobní údaje mohou obsahovat:

  • Identifikační údaje a adresu (např. titul, jméno, příjmení, adresa bydliště apod.)
  • Kontaktní údaje (např. uvedená adresa, e-mail, telefon apod.)
  • Elektronické údaje (např. soubory cookies, typ internetového prohlížeče, IP adresa, název domény apod.)
  • Další údaje předané v souvislosti s realizací objednaných služeb

Osobní údaje jsou na základě právních důvodů shromažďovány zejména pro níže uvedené účely:

Účel zpracování Právní důvod zpracování
Realizace služeb dle objednávky nebo jiné smlouvy Realizace objednávky nebo jiné smlouvy, zajištění objednaných služeb
Odpovědi na dotazy, zpracování žádostí Oprávněný zájem k poskytování dodatečných informací v souvislosti s uzavřením objednávky nebo jiné smlouvy
Odpovědi na dotazy prostřednictvím GSM Oprávněný zájem k poskytování dodatečných informací v souvislosti s uzavřením objednávky nebo jiné smlouvy
Odpovědi na dotazy prostřednictvím chatu Oprávněný zájem k poskytování dodatečných informací v souvislosti s uzavřením objednávky nebo jiné smlouvy
Zasílání obchodních sdělení s aktuálními prodejními nabídkami Oprávněný zájem – do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení
Kontakt s klienty v rámci klientského servisu pro zkvalitňování služeb klientům Oprávněný zájem pro poskytování služeb a zajištění spokojenosti klientů
Vyhodnocení žádostí o zaměstnání Oprávněný zájem pro jednání o uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o zaměstnání na základě jeho zájmu
Vyhodnocení www stránek a zkvalitňování jejich obsahu Oprávněný zájem pro zkvalitnění služeb a zajištění obsahu  www stránek

 

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže být uzavřena smlouva o zájezdu či jiná smlouva, ani nemůže dojít k realizaci požadovaných služeb. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu návštěvníka www stránek je návštěvník oprávněn kdykoliv souhlas odvolat bez jakéhokoli dopadu na vztah návštěvníka a společnosti Family Fishing s.r.o.

Žádné osobní údaje nejsou prodávány ani pronajímány třetím stranám.

 

Zásady používání souborů cookies

Pro zkvalitňování služeb návštěvníkům www stránek jsou využívány soubory cookies, což je krátký textový soubor, který odešle navštívená stránka do prohlížeče. Umožňuje www stránce zaznamenat informace o návštěvě, např. preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva www stránek pak může být snazší a uživatelsky přívětivější, může docházet k personalizaci obsahu, reklam a analýze návštěvnosti. Kategorie používaných cookies: cookies první strany, cookies podporující reklamní aktivity a reklamní systémy.

Na www.karavanyulabe.cz můžeme využívat následující systémy reklamy a marketingové nástroje, zejména: Facebook, Instagram, Google AdWords, AdForm, Google Analytics, Seznam.cz Sklik, Hotjar a další.

V případě nesouhlasu s používáním souborů cookies na www stránkách, je možno v nastavení prohlížeče ukládání souborů cookies zakázat. V případě zákazu souborů cookies pak pravděpodobně nebude možno využívat všech funkcí www stránek.

 

Widgety sociálních sítí a jiných aktivních aplikací

Na www stránkách jsou využívány widgety sociálních sítí Facebook, Instagram, Google+., Twitter a Pinterest, pro hostování videí YouTube a Vimeo, které mohou rovněž využívat informace o využití www stránek.

Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami jednotlivých společností, přičemž Tomáš Kostka nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů aktivních aplikací, které jsou zadány těmto poskytovatelům aktivních aplikací.

 

Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu předávány zpracovatelům, se kterými má Tomáš Kostka uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (např. Policie ČR, soudy apod.), v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

Předávání osobních údajů mimo EU

Osobní údaje získané prostřednictvím www stránek nejsou předávány mimo EU.

 

Zabezpečení osobních údajů a doba uchování údajů

K zabezpečení ochrany osobních údajů před neoprávněnými osobami, nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, jsou využívány fyzické, elektronické a administrativní bezpečnostní opatření. Osobní údaje jsou uloženy na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné HW a SW systémy pro ochranu dat.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou dle účelu jejich zpracování a poté po dobu dle zákonem stanovených lhůt. Osobní údaje, zpracovávané na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány pouze do doby odvolání takového souhlasu.

 

Práva v oblasti ochrany osobních údajů

Návštěvník www stránek má právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména:

  1. právo požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace do jednoho měsíce od podání žádosti;
  2. právo požádat Společnost o informace, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;
  3. právo na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo výmaz Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše do jednoho měsíce od podání žádosti, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;
  4. právo na přenositelnost údajů, tj. právo přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a
  5. právo podat námitku na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakt pro dotazy

S dotazy ke zpracování a ochraně osobních údajů je možno se obracet e-mailem na info@karavanyulabe.cz .

Aktualizace / změny prohlášení

Family Fishing s.r.o si vyhrazuje právo na aktualizaci / změnu dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, v rámci souladu s obecně závaznými předpisy. Všem návštěvníkům www stránek doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace znění dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na www stránkách.